EU financiranje

Zakonska osnova

Školska shema

Potreba promoviranja zdravog načina života i s njim povezane pravilne prehrane, osobito djece i mladih ljudi, predstavlja značajnu komponentu javnozdravstvenih politika Europske unije. Sa svrhom učinkovitijeg ostvarivanja specifičnih ciljeva povezanih sa zdravim načinom života, u okviru zajedničke poljoprivredne politike Europske unije stvoren je jedinstveni pravni i financijski okvir kojim se aktivno podupire promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Taj okvir predstavlja poseban program potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama (Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda) (dalje u tekstu: Školska shema). Program je namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda i poboljšanju prehrambenih navika djece, a usmjeren je na djecu koja pohađaju vrtiće, predškolske ili osnovnoškolske odnosno srednjoškolske obrazovne ustanove u državama članicama Europske unije. Kao uvjet za sudjelovanje u Školskoj shemi svaka država članica prije početka, a zatim svakih šest godina, na nacionalnoj ili regionalnoj razini, izrađuje vlastitu nacionalnu/e strategiju/strategije za njegovu provedbu.

Republika Hrvatska je i prije prvog programskog razdoblja provedbe (2017. – 2023.) prepoznala značaj Školske sheme pa su se prije objedinjavanja u jedinstvenu cjelinu, Shema školskog voća i povrća te Shema školskog mlijeka, provodile odvojeno. Provedba Sheme školskog voća i povrća provodi se od školske godine 2013./2014., dok se Shema školskog mlijeka počela provoditi od školske godine 2015./2016.

Školska shema predstavlja dobrovoljni, dodatni program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama, pozitivno utječe na poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje.

1. PRAVNA OSNOVA

Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. (dalje u tekstu: Nacionalna strategija) u Republici Hrvatskoj donosi se na temelju članka 47. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22).

Nacionalna strategija provodi se u skladu sa sljedećima aktima Europske unije:

 • Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.) kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom (EU) 2021/2117 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (SL L 435, 6.12.2021) (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013);
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 оd 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 5, 10.1.2017.), kako je posljednji puta izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/102 оd 11. siječnja 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/39 u pogledu zahtjeva država članica za potporu Unije (SL L 12, 13.1.2023.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 39/2017);
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40 оd 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (Sl 5, 10.7.2017.), kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/245 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/40 u pogledu pratećih obrazovnih mjera te odabira i odobravanja podnositelja zahtjeva za potporu (SL L 41, 22.2.2022.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 40/2017);

2. ADMINISTRATIVNA RAZINA PROVEDBE (ORGANIZACIJA PROVEDBE)

Područje i razdoblje provedbe

Nacionalna strategija provodi se na području cijele Republike Hrvatske u razdoblju od 1. kolovoza 2023. godine do 31. srpnja 2029. godine.

Dionici i njihove uloge

Organizacijsku shemu čine:

 1. Ministarstvo poljoprivrede,
 2. Ministarstvo zdravstva,
 3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
 4. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
 5. Državni inspektorat,
 6. Osnivači odgojno-obrazovnih ustanova,
 7. Odgojno-obrazovne ustanove,
 8. Dobavljači prihvatljivih proizvoda.

1. Ministarstvo poljoprivrede:

a) odabire i odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za mjeru Promocija;

b) odabire i odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za mjeru Prateće obrazovne mjere;

c) odabire i odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za mjeru Praćenje i ocjenjivanje.

2. Ministarstvo zdravstva:

a) surađuje s Ministarstvom poljoprivrede pri odabiru podnositelja Zahtjeva za potporu za mjeru Praćenje i ocjenjivanje, praćenju izvršenja provedbe aktivnosti i ocjeni Godišnjeg izvješća o provedbi Školske sheme;

b) izrađuje petogodišnje izvješće o provedbi Školske sheme.

3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja:

a) vodi, ažurira i dostavlja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Popis škola s brojem učenika po svakoj školi, upisanih u tekuću školsku godinu i evidentiranih u e-Matici, radi određivanja iznosa prava na potporu i iznosa predujma po osnivaču odgojno-obrazovne ustanove;

b) na zahtjev dionika iz točaka 1. do 5. dostavlja i druge podatke za potrebe provedbe i analize uspješnosti provedbe Nacionalne strategije.

4. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja):

a) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda;

b) objavljuje Popis odobrenih odgojno-obrazovnih ustanova koje sudjeluju u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda;

c) odobrava i vrednuje dobavljače radi sudjelovanja u mjeri Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda;

d) objavljuje Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača koji u okviru mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda mogu isporučivati voće i povrće te mlijeko i mliječne proizvode odgojno-obrazovnim ustanovama koje sudjeluju u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda;

e) obavlja administrativnu kontrolu svih podnositelja Zahtjeva za potporu u okviru Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i kontrolu na terenu podnositelja Zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i podnositelja Zahtjeva za potporu za mjeru Prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda;

f) izračunava i objavljuje najviše prihvatljive cijene proizvoda koji se isporučuju odgojno-obrazovnim ustanovama koje sudjeluju u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda;

g) koordinira provedbu mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda;

h) javno objavljuje sve dokumente značajne za provedbu Školske sheme;

i) isplaćuje potporu.

5. Državni inspektorat:

– obavlja inspekcijski nadzor i kontrolu usklađenosti dobavljača voća i povrća s tržišnim standardima te inspekcijski nadzor dobavljača mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i zahtjevom Ministarstva poljoprivrede i/ili Agencije za plaćanja.

6. Osnivači odgojno-obrazovnih ustanova:

– surađuju s odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim dionicima Školske sheme sa svrhom prijavljivanja za sudjelovanje, osiguravanja kontinuiteta i unaprjeđenja provedbe.

7. Odgojno-obrazovne ustanove:

– osiguravaju provedbu Školske sheme i sudjeluju u provedbi mjera.

8. Dobavljači prihvatljivih proizvoda:

– sudjeluju u provedbi Školske sheme na način da osiguravaju kontinuitet provedbe mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kroz uvjete količine, kvalitete, načina i učestalosti dostave proizvoda propisane Nacionalnom strategijom, podzakonskim aktom kojim se propisuje njezina detaljnija provedba te Ugovorom o opskrbi odgojno-obrazovne ustanove prihvatljivim proizvodima.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Skip to content